GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení klienti, obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou CatVet s.r.o., ako prevádzkovateľom, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť CatVet s.r.o., so sídlom Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 47355735, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.91920/B,  rešpektuje Vaše právo na súkromie, právo na súkromie osôb, ktoré navštívia prevádzku CatVet s.r.o. alebo použijú webovú stránku : www.catvet.sk.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: emailový kontakt info@catvet.sk, telefonický kontakt: 02/45 94 48 84, 0948 443 243.
CatVet s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej Únie v rámci obchodných vzťahov ako aj na základe Vášho dobrovoľného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu.

2. Zber a spracovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje ako je: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo  sa spracovávajú len po dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby pre účely realizácie marketingovej prezentácie, na občasné zasielanie informácií o novinkách, newsletteroch, aktuálnych článkov, ako aj v rámci podmienok poskytnutia zliav vernostného programu CatVet s.r.o. na vyplnenú e-mail. adresu.
Doba uchovávania Vašich osobných údajov je na nevyhnutný čas poskytovaných služieb, resp. do času Vášho odvolania udeleného súhlasu na spracovanie osobných údajov.
Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania zasielania newsletterov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každej zaslanej e-mailovej správe.

3. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje CatVet s.r.o. spracováva, má:

  • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

4. Bezpečnosť

CatVet s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len: oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti a poskytovateľ IT servisu. Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje nebudú zverejnené tretím osobám a ani prenášané do tretích krajín. Disponujeme bezpečným IT prostredím a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

5. Zmena, aktualizácia a odstránenie osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo na zmenu, odstránenie ako aj nesúhlas na spracovanie osobných údajov. V prípade potreby nás prosím kontaktujte na info@catvet.sk.

Ak si neprajete, aby spoločnosť CatVet s.r.o. spracovávala Vaše osobné údaje, neprajete si dostávať informačné emaily tejto spoločnosti, môžete sa odhlásiť z databázy zaslaním Vašej požiadavky na info@catvet.sk alebo sa môžete odhlásiť priamo postupom uvedeným v dolnej časti newsletteru.

Zavolajte nám